Dzielnica Ursynów Serwis sportowo-rekreacyjny Ursynowa  

Podstawowe zasady współpracy

 

Współpraca Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej

Według artykułu 27 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych (w tym także dotyczących kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystki) współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – czyli organizacjami pozarządowymi - prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.

Jednym z elementów współpracy są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym).

Zazwyczaj konkursy ogłaszane są na wsparcie realizacji zadań, co oznacza, iż m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej część środków finansowych (do 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskać z innych źródeł (czyli spoza budżetu m.st. Warszawy) pozostałą cześć. Nieliczne zadania są w pełni finansowane przez m.st. Warszawę, poprzez powierzenie.

27 września 2018 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła program współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (link:  https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/25CD1E2C-7C76-459B-9428-47EEC7F0725D/1382293/2100_uch.docx )

Program określa okres: realizacji programu, cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, formy współpracy, tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, sposób oceny realizacji programu.

Kalendarz

Grudzień 2020

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
X

Wyślij link znajomemu